انواع عکاسی

 
ردیفانواع عکاسینام تخصصی
1عکاسی مفهومیConceptual
2عکاسی از کودکان/ خانوادهBaby/family photography
3عکاسی کوبیسمCubism
4عکاسی ماکروMacro Photography
5عکاسی انتزاعیConceptual
6عکاسی صنعتیIndustrial
7عکاسی معماریArchitecture
7عکاسی تبلیغاتیCommercial
8عکاسی فاین آرتFine art
9عکاسی طبیعت بی جانStill life
10عکاسی پرترهPortrait
11عکاسی مـُدFashion
12عکاسی حیات وحشWild life – Nature
13عکاسی سیاه و سفیدBlack And White Photography
14عکاسی جنگWar Photography
15عکاسی نجومیAstro