# iPhone6 ​​خالص ، بدون نظارت در کنار یک پنجره شلیک کرد. آیا می دانید چگونه عکس بگیرید …