یک گل در ابرها؛) باید بگویم که این تکنیک به آسانی راحت تر و پاک تر است …