یک مثال دیگر از روش نقاشی نور استفاده شده در عکاسی جواهرات. ما …