یک مایعات "گرانش صفر" دیگر. روش بسیار جذاب ، شما باید این را امتحان کنید! …