یک عکس دیگر از کارگاه اخیر. در واقع آماده سازی آن است. این چیزی است که …