یک شوت عالی دیگر از توماس فشتنبورگ ، برندگان برترین بازیکن Assig Club …