یک روز دیگر در #studio ، #filming یک # آموزش جدید. # پروفیوتور #BTS #be …