یک تکنیک ساده و در عین حال موثر برای شلیک یک عطر در یک محیط طبیعی. …