یک تصویر دیگر که ما در طول دوره # عکسبرداری با نام تبلیغات #cosmeti ساختیم …