یک تصویر دیگر از دوره آینده که این ماه در Photigy.c منتشر می کنیم …