یکی دیگه. این "موضوع سفید" است که در طول تحقیقات هنری اسیر شده است …