یکی دیگر #splashy #rose. در یکی از کارگاههای ما در استودیوی # عکس_پیگی ساخته شده است …