یکی دیگر از کارگاهی که هفته گذشته در استودیوی Photigy داشتیم عکس: الکس کو …