یکی از نتایج شات تست ما با نستیا ماتسوک که در مقدماتی انجام دادیم …