یکی از عکسهای # کارگاه #Beauty #Portraits #work در استودیوی Photigy. …