یکی از تصاویر کارگاه اخیر ما در استودیوی Photigy بود. مدل:yel …