یادم نمی آید این سنگ قیمتی چیست ، اما مطمئناً این یک # جالب جالب است …