گل مایع. خلق دیگری ازgenialar (پست قبلی من را ببینید) ساخته شده از …