گل رز سفید که برای تقسیم ثانیه وجود داشت. پرواز #piant #splash ، # گل …