گرفتار کمی اشکال در استودیو؛) ما از یک جعبه واحدbroncolorusa استفاده کردیم …