کامپوزیت فوق العاده ای که پیتر برای انتصاب طرفدار باشگاه شماره ۵۰ در گذشته شلیک کرده است ، تماشای نسخه کامل را …