کار اخیر #jewelryphotography. عکس توسط من ، retouchinggenialar. ما ایجاد …