کارهای اخیر جواهرات با خلاقیت انجام می شد. عکس توسط الکس کولوسکوف ، روتوش توسط @ …