چنین عکسی # زیبا از یکی از عمارتهای اطراف # مسکو. عکس توسطalex_chapt …