پیوتر پولاکزیک درباره عکسش: "عکس نهایی از ۲ عکس جداگانه تشکیل شده است …