پاشش و پاشش های بیشتر؛) آیا این یک عکس است یا یک #art؟ #liquid #prophoto …