وقتی مرد UPS بسته ای را با آن نوع مهر و موم می کند ، می …