هنگامی که آن صاف و ابریشمی است … یکی از تصاویری از یک بسته موجود در عکس موجود …