هفته گذشته #Foodphotography داشتیم که در #studio می رود. طراحی شده توسطdivinecoven …