هفته شما چطور می گذرد؟ در ۲۳ اکتبر ما نقد و بررسی را به طور زنده اجرا خواهیم کرد …