نگاه جدید من ، و کاملاً متناسب با آنچه در درون است ؛) هرگز "فقط برای کی نیست …