# نویسنده در خیابان. آیا می خواهید یکی سوار شوید؟ # فراری #muclecar …