نقاشی نور برای عکاسی جواهرات: برای ایجاد این تصویر