نقاشی سبک. تکنیک بسیار جالب. این یکی از اولین حضور ما در # نورپردازی است …