می خواهم این را با شما به اشتراک بگذارید بچه ها .. خیلی خوب باشید! ما با #VID همکاری کرده ایم …