من با استفاده از تکنیک نقاشی نور روی جواهرات منفجر شدم. …