مقداری # جواهرات از یک اثر قدیمی # تجاری. #whitegold و #diamonds #earrings. …