ما یک کارآموزی پس از تولید را از کارگاه اخیر Pro Club منتشر کرده ایم. …