ما نمی توانیم به ارسال چنین تصویری زیبا توسط ویتالی زورکین کمک کنیم … حتی …