ما مفتخریم که میهمان ویژه ای را برای این هفته و # ۳۹ جمعه عکس گفتگو اعلام کنیم! وادیم …