ما مدتی عکس های دوستان خود را منتشر نکرده ایم ، بنابراین زمان آن را درست انجام داده ایم …