ما شب گذشته ۲۴۵ اسپاسرا را دستگیر کردیم. این یکی از آنها است. مجموعه سهامی از …