ما به پیروان ۱۰K اول خود رسیدیم! این عالی است – از همه متشکرم !! #نرم افزار …