ما این تصویر را با تیموتی کو امروز امروز در گفتگوی عکس Photigy Friday ساخته ایم. سپس چای …