ما امروز کارگاه جدیدی را منتشر کردیم! عکاسی از جواهرات ، به روشی جالب ؛) پر شده …