"لوک ، شما می توانید یک عکاس عالی باشید! من این را پیش بینی کرده ام این سرنوشت شماست …