فیلمبرداری برای Borjomi. 4 منبع نور. پشت صحنه به فروشگاه فلش کوتاه ۱/۱۰۰۰۰ d …