فقط یک بطری #white #wine. ما آن را برای شما ساخته ایم …