فقط برای یک عکاسی عالی فقط یک سرعتی لازم است! سونی a7rII ، zeis batis 85 …